logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

Návšteva pápeža Františka v Košiciach

Návšteva pápeža Františka v Košiciach. Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas.

Najnovšie pridané video

Odpovede na otázky po Synode o rodine 2. časť

 

1. Aké sviatosti môže prijímať človek, ktorý je rozvedený bez vlastného pričinenia?

 

Civilne rozvedený, ktorý s rozvodom nesúhlasil, a ktorý sa mu snažil zabrániť a robil všetko pre to, aby manželské spolužitie zachránil, môže pristupovať k sviatostiam po splnení nasledujúcich podmienok. Predloží svoju žiadosť miestnemu biskupovi, ktorý mu vydá povolenie a aj naďalej dodržiava manželskú vernosť a žije v celibáte. Teoreticky môže pristupovať k sviatostiam aj manželská stránka, ktorá rozvod zapríčinila, ak svoj skutok ľutuje a už nie je možné manželské spolužitie obnoviť. V každom prípade sa však aj v tomto prípade vyžaduje povolenie biskupa a život v celibáte. Potvrdenou pravdou však je, že vo väčšine prípadov sa miera zavinenia z rozpadnutého manželstva dá rozdeliť medzi oboch manželov. 

 

2. Môžu sa deti rozvedených rodičov pokrstiť?  

 

Thomas Leth-OlsenÁno, dieťa civilne rozvedených rodičov, práve tak ako dieťa slobodnej matky, sa môže pokrstiť. Vo všeobecnosti platí, že jeho rodičia (aspoň jeden z nich), alebo ten kto ich zákonne zastupuje, s krstom majú súhlasiť. Zároveň, aby sa akékoľvek dieťa dovolene pokrstilo, má existovať aspoň opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve (ak taká nádej chýba, krst sa má odložiť na vhodnejší čas).    

 

3. V akej pozícii je rozvedený veriaci, keď zomrie jeho manžel/ka?

 


Katolícka teológia a kánonické právo civilný rozvod neuznávajú a takto rozvedených manželov stále považujú za manželov. Ak teda jeden z rozvedených manželov zomrie, druhá stránka je v pozícii vdovca/vdovy. Je tak slobodná a ak tomu nič iné nebráni, môže opäť uzavrieť manželstvo.   

 

4. Môže byť cudzoložstvo dôvodom pre vyhlásenie neplatnosti manželstva?

 

Nie. Samotná nevera či cudzoložstvo nie je dôvodom na vyhlásenie manželstva za neplatne uzavreté. Ani viacnásobná nevera. Tak ako nie je dôvodom pre nulitu sama osebe žiadna skutočnosť, ktorá vznikne až po uzatvorení manželstva (choroba, podvod, hádky, finančné problémy ap.). Výnimkou na vyhlásenie neplatne uzavretého manželstva z dôvodu nevery by však mohla byť situácia, ak by bolo dokázané, že neverná manželská stránka nemala úmysel byť verná v momente uzatvárania manželstva, alebo nemala schopnosť byť verná. Samotná nevera je však dôvodom na manželskú odluku. To znamená, že poškodená stránka má právo na prerušenie manželského spolunažívania. 

 

5. Aké sú cirkevnoprávne dôvody pre vyhlásenie nulity manželstva?

 

Nulita manželstva je cirkevnoprávne vyhlásenie, že manželstvo nikdy nevzniklo, aj keď bolo navonok slávené a svadba (a hostina) sa uskutočnila. Nie je to teda jeho „zrušenie“, ale je to vyhlásenie, že pre nejaký dôvod existujúci v momente slávenia sobáša, manželstvo nebolo vôbec uzatvorené, a teda muž a žena nie sú manželia. Tento muž a táto žena sú tak slobodní. Žiadať o vyhlásenie neplatnosti manželstva môže v podstate iba jeden z manželov. Dôvody pre vyhlásenie manželskej nulity sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. Sú to jednak taxatívne vymenované prekážky v Kódexe, napr. vek, príbuzenstvo, impotencia, kňazská (diakonská) vysviacka alebo doživotný sľub čistoty v u rehoľníkov. Potom sú to tzv. prípady defektu manželského súhlasu ako je omyl, podvod, simulácia manželského súhlasu, podmienka, nátlak, ale aj nedostatočné používanie rozumu, či niektoré psychické ochorenia. Ďalšími dôvodmi na neplatnosť uzavretia manželstva sú tzv. nedostatky kánonickej formy ako sú nekompetentnosť sobášiaceho, alebo omyl v jurisdikcii miesta uzatvárania sobáša.       

 

6. Čo sa stane, keď sa neplatnosť po ukončení procesu nedokáže?

 

Ako uvádza cirkevné právo, - manželstvo sa teší priazni práva. Dokonca počas samotného procesu na vyhlásenie neplatnosti manželstva je povinné ustanovenie a vyjadrenie tzv. obhajcu manželského zväzku. Ten je povinný uviesť všetky rozumné dôvody, ktoré by hovorili pre platnosť manželstva. Ak sa teda neplatnosť manželstva nedokáže, predpokladá sa platnosť manželstva so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú pre manželov. 

 

7. Je možné legitimizovať druhý (civilný) sobáš dodatočnou anuláciou prvého sobáša?

 

Áno. Jedná sa však o dva právne úkony, ktoré navzájom nesúvisia. V prvom rade a najprv je potrebné po ukončení procesu vyhlásiť, že prvé manželstvo je neplatne uzavreté, a teda je neplatné. Dôsledkom toho budú stránky považované za slobodné a ak tomu nič iné nebráni, môžu sa cirkevne zosobášiť s partnerom, s ktorým doteraz (cudzoložne) žili. Je to možné urobiť kedykoľvek. Plynutie času, či splodenie detí, na to nemá žiaden vplyv.   

Leo Hidalgo 

 

 

8. Je možné anulovať manželstvo, aj vtedy ak sa jeden z manželov odmietne zúčastňovať na súdnom procese?

 

Môže sa stať, že sa jedna z manželských stránok odmieta zúčastniť pojednávania a vypočúvania na cirkevnom súde. Takýto súd nemá žiadne prostriedky na to, aby ju donútil spolupracovať. Po opakovanej výzve, ktorá by bola márna, vydá sudca tzv. dekrét o neprítomnosti v spore. Proces tak pokračuje ďalej aj bez jedného z manželov. Je však jasné, že takýto tribunál bude dávať zvýšený dôraz na dôkazy, ktoré mu budú predložené z iných zdrojov, napr. od svedkov, lekárskych posudkov, policajných správ, hodnotení psychológa ap. Takže odpoveď je – áno. Neplatnosť manželstva môže byť vyhlásená aj vtedy, ak jeden z manželov odmieta spolupracovať a ignoruje cirkevný súd. Samotný proces dokonca prebehne aj vtedy, ak bola jedna stránka proti jeho uskutočneniu.       

 

9. Môže byť rozvedený (a rozvedený a znova zosobášený) cirkevne pochovaný?

 

Áno. Samotná skutočnosť, že je niekto rozvedený (a znova zosobášený) nie je dôvodom na odopretie pohrebných obradov. V tomto prípade v podstate neexistuje ani iný formulár pohrebu. Z povahy veci sa však pochovávajúci nebude veľmi zmieňovať a vyzdvihovať pozitíva zosnulého, ktorý žil v nelegitímnom zväzku a nepristupoval k sviatostiam. Je vhodné pripomenúť, že každý zosnulý je už v v tých najlepších rukách – v Božích rukách, a že je naša povinnosť sa za zosnulých modliť.    

 

                                                                                         Juraj Jurica

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast