logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

Návšteva pápeža Františka v Košiciach

Návšteva pápeža Františka v Košiciach. Rozhovor pre Vatikánsky rozhlas.

Najnovšie pridané video

Som katolík, ale moja snúbenica je evanjelička. Čo na to Cirkev?

Niekedy sa stáva, že chlapec a dievča ktorí spolu chodia a následne si plánujú aj manželstvo nie sú tej istej viery. Jeden z páru je katolík, ten druhý je iného vierovyznania.

Na Slovensku sa jedná obyčajne o evanjelika, kalvína či pravoslávneho. Môže však isť aj o inú kresťanskú denomináciu (napr. anglikán či baptista). Taktiež druhá stránka v páre môže byť nepokrstená alebo neveriaca. Poprípade je jedna stránka veriaca, ale nie je pokrstená (obyčajne mohamedán alebo budhista). Je možný pred Cirkvou takýto sobáš? Ak áno, za akých podmienok? Ako to hodnotí Katolícka cirkev? Ak sa ne tieto situácie pozrieme čisto z právneho a liturgického pohľadu tak môžeme konštatovať, že cirkevný sobáš môže byť uzavretý vždy, ak je aspoň jedna stránka katolícka a nikto z nich nie je viazaný žiadnou inou prekážkou (napr. existencia predchádzajúceho manželstva, psychické problémy a pod.). Je však potrebné splniť niekoľko podmienok o ktorých explicitne hovoria ustanovenia v kán. 1186 a 1124 až 1129 Kódexu kánonického práva. V praxi to znamená nasledovné: Ak medzi snúbencami jedna stránka nie je katolícka, vždy potrebujú na uzavretie cirkevného sobáša povolenie od miestneho biskupa. Ak nekatolícka stránka je kresťanská (evanjelik, kalvín, anglikán, pravoslávny atď.) snúbenci toto povolenie potrebujú k dovolenosti sobáša (t. j. sobáš bude platný aj bez tohto povolenia, len je to zakázané sláviť). Ak nekatolícka stránka nie je ani kresťanom (t. j. nie je pokrstená – neveriaci, ale aj mohamedán, budhista a pod.), snúbenci toto povolenie od biskupa potrebujú k platnosti sobáša (inak bude neplatný). Cirkevný kódex v kán. 1125 uvádza, že takéto povolenie k sobášu miestny biskup môže udeliť, ak je na to oprávnený a rozumný dôvod; nemá ho však udeliť, ak nie sú splnené tieto podmienky:1.katolícka stránka má vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi; 2. druhá stránka sa má v pravý čas natoľko oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky; 3. obidve stránky sa majú poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva (t. j. musia mať úmysel byť si navzájom verní a úmysel zosobášiť sa navždy), ktoré treba, aby ani jeden z uzavierajúcich nevylučoval.

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast