logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

40 rokov na púšti

zamyslenie z Pôstu 2017

Najnovšie pridané zamyslenie

Najnovšie pridaný text

Koronavírus v tieni Veľkej noci

Veľká noc je najdôležitejší kresťanský sviatok. Je podstatou a centrom kresťanskej viery. Je to oslava víťazstva života nad smrťou. Obrady tejto Veľkej noci však budú kňazi v kostoloch sláviť bez veriacich, ktorí ju budú sláviť vo svojich domovoch. Presne tak sa slávila aj prvá Veľká noc, noc odchodu židov z Egypta. Biblické čítania, ktoré opisujú vyslobodenie židov z otroctva, sú súčasťou aj kresťanskej Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu. Nuž teda vedzme, že prvú veľkú noc v Egypte - Paschu, židia slávili vo svojich domovoch. Každá rodina bola takpovediac sama v izolácii vo svojom dome: „Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať...“ (Ex 12, 23). Neboli ani v chráme, ani v kostole, ani v synagóge (nič také vtedy ani neexistovalo)... Posledný deň v egyptskom otroctve mala každá židovská rodina prežiť v bdení a osamote. Na druhý deň boli slobodní! Otroctvo ostáva za nimi a oni sa vydávajú na cestu do zasľúbenej zeme. My sami sa v týchto dňoch cítime „ako vo väzení“. Niektorí z nás sú nakazení zákerným koronavírusom, mnohí trpia inými chorobami, ťažkosťami, problémami a nám všetkým sa nečakane prevrátil svet hore nohami.  

Som katolík, ale moja snúbenica je evanjelička. Čo na to Cirkev?

Niekedy sa stáva, že chlapec a dievča ktorí spolu chodia a následne si plánujú aj manželstvo nie sú tej istej viery. Jeden z páru je katolík, ten druhý je iného vierovyznania.

Na Slovensku sa jedná obyčajne o evanjelika, kalvína či pravoslávneho. Môže však isť aj o inú kresťanskú denomináciu (napr. anglikán či baptista). Taktiež druhá stránka v páre môže byť nepokrstená alebo neveriaca. Poprípade je jedna stránka veriaca, ale nie je pokrstená (obyčajne mohamedán alebo budhista). Je možný pred Cirkvou takýto sobáš? Ak áno, za akých podmienok? Ako to hodnotí Katolícka cirkev? Ak sa ne tieto situácie pozrieme čisto z právneho a liturgického pohľadu tak môžeme konštatovať, že cirkevný sobáš môže byť uzavretý vždy, ak je aspoň jedna stránka katolícka a nikto z nich nie je viazaný žiadnou inou prekážkou (napr. existencia predchádzajúceho manželstva, psychické problémy a pod.). Je však potrebné splniť niekoľko podmienok o ktorých explicitne hovoria ustanovenia v kán. 1186 a 1124 až 1129 Kódexu kánonického práva. V praxi to znamená nasledovné: Ak medzi snúbencami jedna stránka nie je katolícka, vždy potrebujú na uzavretie cirkevného sobáša povolenie od miestneho biskupa. Ak nekatolícka stránka je kresťanská (evanjelik, kalvín, anglikán, pravoslávny atď.) snúbenci toto povolenie potrebujú k dovolenosti sobáša (t. j. sobáš bude platný aj bez tohto povolenia, len je to zakázané sláviť). Ak nekatolícka stránka nie je ani kresťanom (t. j. nie je pokrstená – neveriaci, ale aj mohamedán, budhista a pod.), snúbenci toto povolenie od biskupa potrebujú k platnosti sobáša (inak bude neplatný). Cirkevný kódex v kán. 1125 uvádza, že takéto povolenie k sobášu miestny biskup môže udeliť, ak je na to oprávnený a rozumný dôvod; nemá ho však udeliť, ak nie sú splnené tieto podmienky:1.katolícka stránka má vyhlásiť, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvá odpadnutia od viery a má dať úprimný prísľub, že urobí všetko, čo je v jej silách, aby všetky deti boli pokrstené a vychované v katolíckej cirkvi; 2. druhá stránka sa má v pravý čas natoľko oboznámiť s tými prísľubmi, ktoré má dať katolícka stránka, aby bolo zrejmé, že si je naozaj vedomá prísľubu a povinnosti katolíckej stránky; 3. obidve stránky sa majú poučiť o cieľoch a podstatných vlastnostiach manželstva (t. j. musia mať úmysel byť si navzájom verní a úmysel zosobášiť sa navždy), ktoré treba, aby ani jeden z uzavierajúcich nevylučoval.

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast