logotype

Prihlásenie

Najnovšie pridaný príspevok

Najnovšie pridané zamyslenie

Najnovšie pridané video

Pastorácia rodiny vo farnosti - 2.časť

Časť 2. Podnety pre skvalitnenie prípravy na uzavretie manželstva

Vychádzame z istoty, že čas zasnúbenia je časom osobitných a bohatých Božích milostí. V tom čase sa snúbenci vedení pozemskou i nadprirodzenou láskou majú otvoriť a disponovať pre prijatie veľkých Božích požehnaní. Každý z nich sa má stať pre toho druhého tým, na čo ho Pán Boh stvoril – veľkým darom. K tomu je však dôležité dobre spoznať svoje charizmy navzájom, ale pri tom neignorovať svoje slabosti. Z praxe cirkevného súdu vieme, že čas predchádzajúci sobášu má svoje špecifiká a vlastnú dynamiku.

Z odpovedí na nasledujúce otázky ktoré sú často používané na cirkevnom súde (a ktoré sú dôležité v prvom rade pre samotných snúbencov), je možné zistiť ako sa dá ešte skvalitniť ich príprava na uzavretie manželského zväzku, či predísť rizikovým faktorom.

 • Ako a kde došlo k vášmu zoznámeniu?
 • Ako často ste sa stretávali počas známosti?
 • Mali ste dosť možností sa naozaj dobre spoznať?
 • Ako ste pred sobášom trávili spoločný čas?
 • Je vaša náklonnosť vzájomná?
 • Boli medzi vami pred sobášom, väčšie nedorozumenia či hádky?
 • Došlo počas vášho chodenia k rozchodu?
 • Zasahuje niekto nevhodne do vášho chodenia?
 • Poznali ste rodinu manžela/manželky aj pred sobášom?
 • Kto dal návrh na sobáš?
 • Aký je hlavný dôvod pre ktorý ste sa rozhodli pre sobáš (v kostole)?
 • Viete že si budete sľubovať jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva?
 • Máte v úmysle uzavrieť opravdivé sviatostné manželstvo?
 • Aký je váš duchovný a náboženský život pred sobášom?
 • Máte pred vstupom do manželstva z niečoho strach? Čoho sa týka?
 • Odhovára (resp. núti) vás niekto (niečo) od sobáša, alebo vyjadruje svoje obavy?
 • Rozprávali ste už o spoločnej budúcnosti, o deťoch, bývaní, práci?
 • Kto a ako pripravoval sobáš, resp. svadobnú hostinu?
 • Ako žijete teraz?

Nasledujúce otázky môžu poslúžiť aj ako akýsi test pre oboch snúbencov, či pre tých ktorí sú vo farskej službe poverení ich pastoráciou.

Samotná poctivá príprava na uzavretie sviatosti manželstva, nie je iba zbožné prianie Cirkvi, ale je to aj jej právna norma. Práve tak je však pravda, že žiadne cirkevné nariadenia nemôžu nahradiť úprimný záujem snúbencov byť „jedným telom“ (Mk 10, 8) a ich pochopenie, že sľub Pána Ježiša že „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene, tam je on medzi nimi“ (Mt 18, 20) sa celkom osobitne týka manželov ktorí sú samotnou sviatosťou manželstva spojení v mene Boha.

 • Dokážeš sústredene vypočuť svojho snúbenca/cu a snažíš sa ho/ju pochopiť?
 • Uveď aspoň 5 vlastnosti, ktoré si naozaj ceníš na svojom snúbencovi/ci.
 • Čo sa ti nepozdáva, a čo ťa ruší na tvojom snúbencovi/ci? 
 • Je niečo vo vašom vzťahu, čoho sa obávaš, v čom máš neistotu?
 • Existuje niečo, o čom sa nedokážeš so snúbencom/cou porozprávať?
 • Vie tvoj/a snúbenec/ca o tom, čo ty máš rád/a a čo nemáš rád/a ?
 • V prípade konfliktu čakáš, kým so zmierením začne ten druhý?
 • Porozmýšľaj, či viac kritizuješ alebo chváliš svojho chlapca/dievča?
 • Dokážeš požiadať o odpustenie či odpustiť pri nedorozumení a chybe?
 • V prípade, ak tvoj snúbenec/ca má nejaký zlozvyk, nadmerný sklon k niečomu (televízia, alkohol, cigarety, vulgárnosť, práca na úkor väčších hodnôt, hry, lieky...), myslíš si, že neskôr sa môže tohto zlozvyku zbaviť?
 • Si presvedčený/á o tom, že manželstvo by malo byť tvojim celoživotným povolaním?
 • Uprednostníš názor svojich rodičov (svojho rodiča) alebo názor svojho snúbenca/ce?
 • Aký máš názor na sexuálny styk pred manželstvom?
 • Myslíš si, že každý prejav nežnosti, intímnosti medzi manželmi by mal končiť pohlavným stykom?
 • Koľko detí by ste chceli mať a prečo?
 • Bol/a by si ochotný/á prijať i viac detí, než ste si pôvodne spolu plánovali?
 • Kto má podľa teba právo rozhodovať o počte detí a ich odstupe?
 • Je podľa teba každá metóda regulácie počatia z morálneho hľadiska správna?
 • Poznáš stanovisko katolíckej Cirkvi k regulácii počatia a k antikoncepcii?
 • Súhlasíš s názorom, že úmyselný potrat je zabitím človeka?
 • Čo pre teba znamená dieťa, resp. čím bude pre teba tvoje vlastné dieťa?
 • Cítiš, že si dostatočne oboznámený/á s kresťanskou vierou a učením Cirkvi?
 • Ako konkrétne by si mohol/la pokročiť vo svojom duchovnom raste?
 • Poznáš dostatočne náboženské postoje svojho/jej snúbenca/ce?
 • Dokážete sa spolu rozprávať aj o viere?
 • Modlili ste sa už niekedy spolu?
 • Ako by si zoradil/a podľa poradia uvedené hodnoty v manželstve: peniaze, rodina a deti, práca, priateľ, manžel/ka, osobné koníčky, viera a Boh
 • Myslíš si, že je dôležité, aby ste v zásadných otázkach zmýšľali rovnako?
 • V akom veku sa má začať s kresťanskou výchovou detí?
 • Si ochotný/á Božie povolanie k manželstvu a k rodičovstvu uskutočňovať aj za cenu ťažkostí a obetí?
 • Veríš, že Boh je pripravený každému, i tebe pomáhať pri napĺňaní tvojho povolania ako manžela/manželky a rodiča?

Nasleduje 3. časť prednášky prinášajúca konkrétne podnety pre manželov so zámerom umožniť im ešte hlbšie prežívanie úžasného tajomstva sviatosti manželstva.

Juraj Jurica na FB
RSS
J.Jurica podcast